Blogs van advocaten
in Amsterdam

Exploitatieovereenkomst gemeente

Exploitatieovereenkomst projectontwikkeling gemeente 

Een exploitatieovereenkomst moet de gemeente sluiten uit hoofde van kostenverhaal. De verplichtingen van de gemeente uit hoofde van de exploitatieovereenkomst in deze zaak betreffen de verkoop van de benodigde grond en inspanningsverplichtingen om een bestemmingsplan in procedure te brengen dat realisatie van het project mogelijk maakt en aanvragen voor omgevingsvergunningen voortvarend in behandeling te nemen en af te handelen, alsmede externe subsidies en vergoedingen te verkrijgen. Dat geldt in het algemeen voor de meeste exploitatieovereenkomsten die gemeente sluiten. Verdergaande verplichtingen heeft de gemeente in beginsel niet jegens de projectontwikkelaar. De ontwikkeling van het plangebied is geheel voor rekening en risico van de projectontwikkelaar. Een verplichting van de gemeente om zich te onthouden van (medewerking aan) projectontwikkelingen elders in de gemeente die afbreuk zouden kunnen doen aan het commerciële belang van deontwikkelaar bij de realisatie van het project is in de exploitatieovereenkomst niet te lezen. 
Lees ook: aansprakelijkheid gemeente bij projectontwikkeling.

Gelijke behandeling projectontwikkelaars door gemeente 

Ook de redelijkheid en billijkheid brengt niet met zich dat in de gegeven omstandigheden niet een dergelijke verplichting van de gemeente met zich ander projecten niet in behandeling te nemen De gemeente heeft nu eenmaal een publiekrechtelijke taak waarin zij het algemeen belang moet zien te behartigen. Een behoorlijke behartiging van dat algemeen belang kan met zich brengen dat de gemeente besluiten neemt en medewerking verleent aan ontwikkelingen die nadelig kunnen zijn voor belangen van individuele personen. Tenzij namens de gemeente bevoegd en uitdrukkelijk toezeggingen zijn gedaan tot een bepaalde gedragslijn of tot het zich onthouden van bepaalde handelingen, kan in het kader van de onderhavige exploitatieovereenkomst een verplichting zoals hiervoor bedoeld niet worden aangenomen. 

Project concurrent projectontwikkelaar 

Ook het gegeven dat de plannen van de gemeente voor het andere gebied ten tijde van het sluiten van de exploitatieovereenkomst met de projectontwikkelaar uitgingen naar autodealers en perifere en grootschalige detailhandelsvestigingen van volumineuze artikelen voor de bovenlokale markt, maakt op zichzelf niet dat het de gemeente niet langer vrijstond de projectontwikkeling van het andere gebied mogelijk te maken. Er is ook geen toezegging van de gemeente aan de projectontwikkelaar om zich te zullen onthouden van medewerking aan ontwikkelingen van de concurrerende projectontwikkeling De gemeente heeft in dit verband ook betwist dat de mogelijke ontwikkelingen van het andere project voorwerp van bespreking tussen haar en de ontwikkelaar zijn geweest in het kader van de totstandkoming van de koop- en exploitatieovereenkomst. 

Rechter veroordeelt projectontwikkelaar tot betaling koopsom 

Op grond van het voorgaande kan niet worden gezegd dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de gemeente in de nakoming van de exploitatieovereenkomst. Dat betekent dat de gemeente terecht nakoming van de exploitatieovereenkomst vordert. De projectontwikkelaar wordt veroordeelt alle medewerking te verlenen aan de nakoming van de koopovereenkomst gesloten tussen de gemeente als verkoper en X B.V. en Y B.V. als kopers en daartoe medewerking te geven aan het passeren van een akte van levering ten overstaan van een notaris, en veroordeelt de projectontwikkelaar  tot betaling alsdan van de koopsom. 

Uitwerkingsplan project concurrent 

Denkbaar is dat het besluit tot het uitwerkingsplan van het “concurrende project” tot stand gekomen is op een wijze die onzorgvuldig is en in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur en dat het besluit om die reden geen stand kan houden. Maar dat uitwerkingsplan voor dat project  is onderwerp van beroep bij de ABRvS (Raad van State). Nu tegen het besluit voor de andere projectontwikkeling een bestuursrechtelijke procedure loopt en de ABRvS daarin nog geen uitspraak heeft gedaan, heeft het besluit geen formele rechtskracht. Er kan dus niet zonder meer worden uitgegaan van de rechtsgeldigheid van het besluit wat inhoud en wijze van tot stand komen betreft. 

Rechtbank Gelderland, 1 december 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:7471

 

Categorie├źn

Juridisch actueel

Movie

Contact form