Blogs van advocaten
in Amsterdam

Bestuurlijke boete inspectie in beroep vernietigd

Beroep bestuurlijke boete inspectie 

Hoger beroep tegen bestuurlijke boetes kan zinvol zijn. Dat blijkt uit de bestuurlijke boete van de inspectie IGZ in deze beroepzaak. De bestuurlijke boete van de Minister VWS werd vernietigd door de rechter. Wat speelde er. Een medisch specialist niet zijnde een hoogleraar, heeft 23 dienstverleningsovereenkomsten gesloten. Vergoeding € 230,00 per uur  werd aan de specialist betaald. Volgens de minister is dat geen redelijke vergoeding en is daarom in strijd gehandeld met het in artikel 94 Geneesmiddelenwet (GMW) opgenomen verbod op gunstbetoon. In dat geval kan handhaving door inspectie gezondheidszorg plaatsvinden. Daarom heeft de minister aan een bestuurlijke boete van € 116.667,00 opgelegd. 

Bestuurlijke boete volgens beleidsregels opgelegd 

Het verweer tegen de bestuurlijke boete luidt dat volgens de Beleidsregels, "kan" worden "aangesloten" bij de NZa-tarieven om te bepalen wat een redelijke vergoeding is. Met die zinsnede wordt slechts de mogelijkheid uitgedrukt om de NZa-tarieven als vertrekpunt te hanteren. Wat als een redelijke vergoeding moet worden aangemerkt kan per geval verschillen. De minister heeft de Beleidsregels daarom onjuist uitgelegd, bepaald de rechter. Lees ook: handhaving inspectie in bestuursrecht

Uitleg inspectie over boete volgens beleidsregels 

De Inspectie IGZ concludeert dat uit de regelgeving over gunstbetoon onvoldoende blijkt "waaruit de vergoeding voor dienstverlening bestaat, wat redelijke uurtarieven zijn, en op welke gronden afwijking van het uurtarief mogelijk is". De inspectie IGZ vermeldt voorts dat "de inspectie vindt dat de beleidsregels gunstbetoon op die punten tekortschieten. Die moeten aanknopingspunten bieden voor farmaceutische bedrijven en beroepsbeoefenaren om te beoordelen wat een redelijke vergoeding is voor dienstverlening. 

Boetebesluit Minister door rechter vernietigd 

Voldoende is aangetoond  dat in de omstandigheden van het voorliggende geval bij toepassing van de aldus uitgelegde Beleidsregels een vergoeding van € 230,00 per uur niet als onredelijk kan worden aangemerkt. Vaststaat dat de  immers medisch specialist een internationaal zeer gerenommeerd wetenschapper met een zeer specifieke deskundigheid is die, hoewel geen hoogleraar, ruimschoots op dat niveau functioneert. In dat licht kan niet worden gezegd dat sprake is van een bovenmatige afwijking van het als vertrekpunt te hanteren uurtarief. De rechtbank heeft, gelet op het voorgaande, ten onrechte geoordeeld dat de besluitvorming van de minister, waarbij een bestuurlijke boete is opgelegd, in overeenstemming is met de Beleidsregels. 

Proceskosten vergoeding na vernietiging besluit 

Het hoger beroep is gegrond de minister van VWS wordt veroordeeld  tot vergoeding proceskosten tot een bedrag van € 990,00 ne het griffierecht moet vergoed worden door de Minister.
Uitspraak vernietiging bestuurlijke boete inspectie.

Categorie├źn

Juridisch actueel

Movie

Contact form