Blogs van advocaten
in Amsterdam

Schending mededelingsplicht verkoper

Schending mededelingsplicht verkoper 

De hoofdregel bij een koopovereenkomst is dat de mededelingsplicht zwaarder dient te wegen dan de onderzoeksplicht, tenzij de rechter gemotiveerd aangeeft waarom dit niet op gaat. Eeen vastgoed advocaat kan de ananlyse maken of de verkoper correct heeft gehandeld bij de verkoop. Bijvoorbeeld of de verkoper de gegevens hoorde mede te delen of juist voor zich mocht houden  wordt bepaald door de bijzonderheden van het gegeven geval, welke zo nauwkeurig en volledig mogelijk moeten worden vastgesteld. De regel strekt zich ertoe dat aan een onvoorzichtige koper bescherming wordt geboden ten aanzien van de nadelige gevolgen die veroorzaakt worden door het verzwijgen van gegevens. Lees ook: verborgen gebrek woning

Mededelingsplicht bij koopovereenkomst 

De mededelingsplicht van de verkoper houdt in dat de verkoper specifieke eigenschappen van de onroerende zaak, die voorafgaand aan de eigendomsoverdracht kenbaar voor hem of haar waren, hoort mede te delen aan de koper. De mededelingsplicht heeft voornamelijk betrekking op relevante gegevens die niet zichtbaar zijn voor de koper. De koper mag niet onbekend zijn met of twijfels hebben over bepaalde eigenschappen van de zaak. De verkoper kan niet aangesproken worden op verborgen gebreken waar hij of zij zelf geen kennis van had. Verborgen gebreken kan de verkoper in de overeenkomst uitsluiten door een clausule op te nemen. maar dat werkt niet altijd.

Mededelingsplicht verkoper – onderzoeksplicht koper 

Tegenwoordig worden de mededelingsplicht en onderzoeksplicht niet meer tegen elkaar afgewogen maar benaderd als communicerende vaten. Zo blijkt onder andere uit het feit dat de Hoge Raad bij de slottoetsing en het bepalen van de onderzoeksplicht van de dwalende de professionaliteit en deskundigheid van de partij als wegingsfactor betrok.  De verkoper hoort de informatie waarover hij daadwerkelijk beschikt mede te delen aan de koper. Dit wordt ook wel aangeduid als de mededelingsplicht (art. 6:228 lid 1 onder b BW). Zoals voortvloeit uit de uitspraak van de Hoge Raad van 27 november 2015. heeft de mededelingsplicht geen betrekking op feiten die de mededeler nog niet wist maar wel behoorde te weten. Hierover ook: onderzoeksplicht van de koper

Non-conformiteit koop

De onroerende zaak dient te beantwoorden aan de overeenkomst (art. 7:17 lid 1 BW). Een zaak voldoet niet aan hetgeen overeengekomen is als deze, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak over eigenschappen beschikt die nodig zijn voor normaal gebruik en hij daar de aanwezigheid niet van hoeft te betwisten, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor bijzonder verbruik dat bij de overeenkomst is voorzien (7:17 lid 2 BW). Dit wordt de conformiteitseis genoemd. Is derhalve sprake van non-conformiteit na de koop dan kan een procedure zoals hier omschreven: procedure gebrek koop woning.

 

 

Categorie├źn

Juridisch actueel

Movie

Contact form