Blogs van advocaten
in Amsterdam

Recht van reclame bij faillissement

Recht van Reclame


Het recht van reclame is een bijzonder terugvorderingsrecht in het recht en kan worden uitgeoefend bij verkoop en ruil van roerende zaken, niet-registergoederen. Bij uitoefening van het recht van reclame ontbindt de verkoper de koopovereenkomst als bedoeld in art. 6:265 BW. Vereist is wel dat de koopprijs nog niet is betaald. De verkoper kan dan de overgedragen zaak als eigenaar opeisen. De verkoper kan dus kiezen tussen ontbinden en een beroep doen op het recht van reclame. Inroeping van het recht van reclame geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring.

Net als in geval van ontbinding van de overeenkomst, brengt succesvolle inroeping van het recht van reclame ontbinding van de overeenkomst met zich mee. Het reclamerecht gaat echter verder. De koper verliest de rechten die hij uit de koopovereenkomst had verkregen en de verkoper herkrijgt die rechten. Het eigendom keert dus terug bij de verkoper.

Bij ontbinding ontstaan van rechtswege twee nieuwe verbintenissen tot ongedaan making van de overeenkomst. Bij het recht van reclame is dit dus niet het geval. Het eigendom valt terug naar de verkoper. Dit betekent automatisch dat het eigendomsrecht van de koper meteen vervalt en ook dat van zijn eventuele rechtsopvolgers.

Met name dit verschil is belangrijk in het geval van faillissement van de koper. Ontbindt de verkoper de overeenkomst bij failleren, dan moet hij als schuldeiser aansluiten in de rij met concurrent schuldeisers om zijn zaak terug te kunnen krijgen. Maakt hij echter gebruik van het recht van reclame, dan valt het eigendom van rechtswege terug en kan hij de zaak als eigenaar revindiceren (terugvorderen). Dus ook in een faillissement van een koper kan de verkoper zijn geleverde en niet betaalde zaken terugeisen.

Dat ligt slechts anders indien door de curator binnen een hem daartoe door de verkoper bij diens verklaring te stellen redelijke termijn alsnog de koopprijs wordt betaald of voor deze betaling zekerheid wordt gesteld. In dat geval heeft de terugvordering geen gevolg maar volgt wel betaling van het openstaande bedrag.
Een nadeel van het recht van reclame is dat de termijn waar het recht van reclame op ziet vrij kort is. Dit is de reden dat er weinig beroep op wordt gedaan. De bevoegdheid van de verkoper om een beroep op het recht van reclame te doen vervalt namelijk wanneer zowel zes weken zijn verstreken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden, als zestig dagen, te rekenen van de dag waarop de zaak onder de koper is opgeslagen.

Het is voor u als verkoper dus zaak goed op te letten op berichtgeving over een eventueel faillissement van uw afnemers. In het ongunstige geval dat u te laat bent en de termijn inmiddels verstreken is, moet u immers achteraan sluiten in de rij met concurrent schuldeisers.


Indien u vragen heeft over het Recht van Reclame, kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.

Categorie├źn

Juridisch actueel

Movie

Contact form