Blogs van advocaten
in Amsterdam

2 renteswap zaken

2 renteswap zaken met vergelijkbare uitkomst? 

In dit geval ging het om een advocatenpraktijk. De eisende partij was Deutsche Bank en de gedaagde partij (degene die de renteswap aanging) was een advocatenpraktijk. In eerste instantie bankierde zij bij de ABN AMRO Bank, hetgeen later is overgegaan in Deutsche Bank. Door splitsing en statutaire naamswijziging geldt dat de rechtsverhouding is overgegaan onder algemene titel van ABN AMRO naar Deutsche Bank.

Gedaagden hebben ter aankoop van hun kantoorpand een kredietovereenkomst gesloten met ABN-AMRO Bank. Dit betrof in totaal een rekening-courantkrediet van EUR 125.000,-- en een twintigjarige lening van EUR 468.300,-- (in totaal EUR 568.300,--). In 2008 is door het advocatenkantoor een renteswap afgesloten voor de duur van tien jaar, dit teneinde de rente te fixeren. In 2011 heeft het advocatenkantoor een kantoorpand verkocht en geleverd, als gevolg waarvan de negatieve marktwaarde is gerealiseerd.

Anders dan de procedure waarin bij een renteswap van ABN AMRO een open positie ontstond, is hier de renteswap wel gelijktijdig beëindigd met de financiering,

Het advocatenkantoor weigert te betalen, als gevolg waarvan Deutsche Bank een procedure opstart. Het advocatenkantoor stelt zich allereerst op het standpunt dat hun echtgenotes geen toestemming hebben verleend voor de financieringsfaciliteit en daarom de overeenkomst hebben vernietigd. Dit verweer faalt. Onderaan de kredietovereenkomst zijn namelijk wel twee handtekeningen geplaatst, die volgens de tekst van de overeenkomst zijn gezet door de echtgenotes van de advocaten, redenen waarom dit verweer faalt. Voorts stellen de advocaten dat zij hebben gedwaald en dat ABN AMRO haar zorgplicht jegens hen als adviseur en aanbieder van financiële producten heeft verzaakt, omdat zij voorafgaand aan hun instemming met de door ABN AMRO geadviseerde EURIBOR lening in combinatie met de renteswap onjuist en onvolledig zijn geïnformeerd. U vindt meer informatie over de bijzondere zorgplicht van een bank bij renteswap in mijn blogs.

Renteswap en bijzondere zorgplicht

Volgens de advocaten is door de bank onvoldoende gewezen op het specifieke risico van een negatieve marktwaarde bij vervroegde beëindiging van de onderliggende financiering. Volgens Deutsche Bank heeft ABN7 -AMRO de advocaten echter voldoende geïnformeerd via een powerpointpresentatie. Eerder besprak ik in een blog dat de PowerPointpresentatie bij renteswap van ABN AMRO Bank van groot belang is voor de vraag of er sprake is van een schending van de zorgplicht, c.q. of de bank voldoende informatie heeft verstrekt ten aanzien van de specifieke kenmerken van de renteswap. ABN AMRO heeft verschillende PowerPointpresentaties gebruikt. Ook in dit geval oordeelt de rechtbank dat de sheets onvoldoende informatie bevatten. Zo wordt aangegeven in rechtsoverweging 4.12:

"De rechtbank oordeelt hierover als volgt. Aan de stelling van [eiseres] dat [C] en [D][B] ter gelegenheid van hun bespreking op 6 augustus 2008 niet hebben geïnformeerd over het verschil tussen de swapovereenkomst en gebruikelijke leningen met een vaste rente op het punt van (effectief) boetevrij aflossen doet de door [D] op die bespreking getoonde diapresentatie geen afbreuk. Deze presentatie maakt nergens een vergelijking tussen (een lening met variabele rente in combinatie met) een swapovereenkomst en een lening met vaste rente, en dus ook niet met betrekking tot het verschil tussen die twee op het punt van (effectief) boetevrij aflossen. De enkele vermelding in de diapresentatie – als nadeel – dat marktveranderingen de waarde van een swap negatief kunnen beïnvloeden, waarmee ook gezegd is dat een swap überhaupt “negatieve waarde” kan hebben, impliceert niet dat gedeeltelijke of onder omstandigheden integrale (effectief) boetevrije aflossing niet mogelijk is. Ook een gewone lening met vaste rente kan immers een “negatieve waarde” hebben, voor zover de marktrente is gedaald ten opzichte van het moment van aangaan van de lening, en voor zover deze niet boetevrij kan worden afgelost. En ook uit de omschrijving van een swap in de diapresentatie (hiervoor, 2.5) behoefde[B] niet zonder meer af te leiden dat in geval van een negatieve waarde, boetevrije aflossing geheel was uitgesloten. Ter vergelijking: een gebruikelijke lening met vaste rente laat zich kort beschrijven als een overeenkomst om voor een bepaalde duur een bepaalde geldsom te lenen tegen vaste rente. Waarom het gaat is dat een lening tegen vaste rente gebruikelijk gedeeltelijk boetevrij kan worden afgelost, en dat de diapresentatie niet specifiek vermeldt dat dat in geval van een swapovereenkomst (bij negatieve waarde) niet mogelijk is. Op dit onderdeel heeft, samengevat, [eiseres] voldoende gesteld, en de bank voldoende gemotiveerd betwist."

Deutsche Bank geeft echter aan dat, naast de sheets, er voldoende mondeling is toegelicht over de specifieke kenmerken en schade. De rechtbank bepaalt echter eveneens dat op de bank de plicht rust om het aspect van een negatieve marktwaarde op begrijpelijke wijze uit te leggen aan de klant. Nu dat onvoldoende in de presentatie staat, komt het aan op getuigenbewijs. Zo overweegt de rechtbank in rechtsoverweging 4.10:

“Nu de bank heeft aangegeven dat zij op deze specifieke risico’s heeft gewezen, maar dat zij dit mondeling heeft gedaan, krijgt zij de gelegenheid om bewijs hiervan te leveren.”

Het blijkt dus wederom dat de rechtbank specifiek kijkt naar hetgeen mondeling naar voren is gebracht bij het advies tot het afsluiten van de renteswap.

Renteswap en schade?

Hebt u zelf een renteswap van ABN AMRO of van een andere bank en wilt u nagaan of u ook een mogelijke claim heeft, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Jasper Hagers van Blenheim advocaten, advocaat gespecialiseerd in financieel recht.

 

Categorie├źn

Juridisch actueel

Movie

Contact form