Advocaat bespreekt aanbesteding. Contract ten onrechte niet gegund: schadevergoeding.

Gunning opdracht na foute aanbesteding

KLM organiseerde een private aanbesteding. Daar gelden een aantal uitgangspunten voor zoals het gelijkheidsbeginsel en in het verlengde daarvan het transparantiebeginsel. Het gerechtshof formuleert dit in de uitspraak van 20 september 2011 als volgt:

"In hoger beroep staat niet ter discussie dat de door KLM gehanteerde procedure een private aanbesteding is. Op die aanbesteding is de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot overheidsaanbestedingen niet van toepassing. Wel brengt de keuze van KLM voor een aanbestedingsprocedure mee dat zij was gehouden zich te gedragen overeenkomstig de in de precontractuele fase geldende maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Die maatstaven houden in elk geval in de eerbiediging van de fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht, te weten het gelijkheidsbeginsel en in het verlengde daarvan het transparantiebeginsel. Die beginselen vormen immers de grondregels voor het voeren van een aanbestedingsprocedure. De regels waken er onder meer tegen dat de private aanbesteder de inschrijvingen, waarvoor veelal aanzienlijke kosten zijn gemaakt, louter gebruikt als pressiemiddel jegens de partij die zij bij voorbaat heeft uitverkozen als toekomstige contractspartij. De toegelaten inschrijvers, waaronder CCC, mochten dan ook vooraf redelijkerwijs de verwachting hebben dat KLM als private aanbesteder die beginselen in acht zou nemen. Dat het gaat om professionele partijen doet daaraan niet af. Integendeel, professionele partijen zullen bekend zijn met de grondregels van de aanbestedingsprocedure en de verwachting hebben dat die grondregels worden nageleefd."

Laagste inschrijver aanbesteding gepasseeerd

KLM heeft ten onrechte niet het contract niet gegund aan de inschrijver CCC aldus het Gerechtshof: "In elk geval heeft CCC uit de houding van KLM (de gunning, het overleg daarna en het concept) redelijkerwijs mogen begrijpen dat partijen het eens waren dat CCC de FC-schoonmaak conform de inschrijving zou gaan uitvoeren.
Bij deze stand van zaken staat niet ter discussie dat CCC recht heeft op vergoeding van de schade die zij heeft geleden doordat haar het FA-contract niet is gegund en het FC-contract niet is uitgevoerd."

De rechter meent dat KLM nu schade moet vergoeden en veroordeelt KLM tot betaling van een voorschot op schadevergoeding van Euro 20.000.

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT1963

Gepubliceerde Artikelen