Recht van koop, koopoptie en voorkeursrecht van koop

Lees ons artikel over: Recht van koop, koopoptie en voorkeursrecht van koop

In veel huurovereenkomsten bedrijfsruimte is ten behoeve van de huurder een recht van koop opgenomen.

Het komt geregeld voor dat er tussen huurder en verhuurder ruzie is ontstaan over bijvoorbeeld de hoogte van de koopprijs van het gehuurde.
Discussie over de hoogte van de prijs kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer er tijdens de huurperiode verbeteringen door en op kosten van de huurder aan het gehuurde zijn aangebracht.
Tevens kan er discussie ontstaan over de vraag of een verhuurder het gehuurde uitsluitend aan de huurder te koop mag aanbieden of ook aan derden.

Er zijn diverse soorten kooprechten te onderscheiden, waaronder:

 • de huurder betaalt de vergoeding voor een verleend kooprecht, in die zin dat een deel van de huurprijs strekt in mindering op de te betalen prijs in geval van koop. In dit geval zal vrijwel altijd sprake zijn van een vorm van huurkoop
 • de huurder bedingt een recht om de zaak te kopen tegen een prijs die van de aanvang af, dan wel door waardestijging in de loop van de tijd, afwijkt (lager) van de marktwaarde op het ogenblik van de aankoop
 • de huurder bedingt een recht om de zaak te kopen tegen de alsdan geldende marktwaarde, en
 • de huurder bedingt een recht van eerste koop (het recht om de zaak te kopen tegen de prijs die, als de verhuurder tot verkoop zou besluiten, dan van een derde wordt bedongen).

  Het is voorts van belang om te weten dat een in een huurovereenkomst opgenomen kooprecht van de huurder volgens de Hoge Raad in beginsel geen recht is dat overgaat op een opvolgende eigenaar van de gehuurde ruimte.
  Ingevolge de wet gaan alleen die rechten en verplichtingen in een huurovereenkomst over, die onmiddellijk verband houden met het gebruik van de gehuurde zaak. De Hoge Raad is van mening dat een koopoptie ten behoeve van de huurder daar niet onder valt, tenzij in de huurprijs een vergoeding is begrepen die ziet op de uiteindelijke verkrijging door de huurder.

  Rechten van koop zijn in de wet niet gedefinieerd.
  Om discussie te voorkomen is het dan ook verstandig om een dergelijk beding in de huurovereenkomst vooraf te laten opstellen door een advocaat gespecialiseerd in het huurrecht.

Verdere informatie door een advocaat over vastgoed, VvE en huurrecht

Voor verdere informatie over vastgoed, VvE en huurrecht kunt u vrijblijvend contact opnemen met:

Gepubliceerde Artikelen